Bouwmeesterscan


BMscan2.jpg

De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld, voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. VOORLAND brengt, samen met Maat-ontwerpers, Tractebel en een expertenpanel, de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van 12 gemeenten in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De scan concentreert zich rond de inhoudelijke thema’s ‘open ruimte’, ‘kernversterking en verdichten’ en ‘mobiliteit’ en moet als eindproduct leiden tot concrete opgaven voor de gemeenten op het vlak van regelgeving en publiek ondernemerschap. In een eerste termijn (2018-2019) worden Zedelgem, Langemark-Poelkapelle, Zulte, Moorslede, Brakel en Beersel gescand.

Binnen de tandem Maat-Voorland worden verschillende noodzakelijke competenties op het vlak van ruimtelijke analyse, ontwerpend onderzoek, systeemdenken en visievorming (Maat-ontwerpers) gecombineerd met specifieke expertise met betrekking tot procesvoering, regelgeving, vernieuwend beleidsgerichte instrumenten en publiek ondernemerschap (Voorland). Door de regelmatige samenwerking tussen beide bureaus, kunnen ze één tandem vormen met zowel ruimtelijke als beleidsmatige expertise.  

Naast ontwikkeling van het kwantitatief onderzoek, is Tractebel een sterke inhoudelijke partner voor de thema’s rond klimaat, open ruimte en energie. Dit kernteam laat zich omringen door een expertenpanel. De Bouwmeester scans kunnen immers heel verschillend en uiteenlopende onderwerpen naar boven brengen binnen de verschillende gemeenten, en bijgevolg enorm diverse expertise vragen. De experten in het team – Hans Leinfelder, Kobe Boussauw, Michiel Dehaene en Geert Haentjens – hebben elk een heel specifieke kennis over de drie inhoudelijke thema’s centraal in de Bouwmeester Scan. Elk van de vier experten werd gekozen omwille van hun kennis over voor een specifiek thema, en brede algemene kennis over de thema’s heen.

Het werkschema verbeeldt onze aanpak en maakt duidelijk dat de Bouwmeester Scan geen verzameling is van deelstudies en tussenstappen, maar één samenhangende, strategische diagnose. De gemeente wordt getypeerd door een ruimtelijke verkenning van specifiekeopportuniteiten en mogelijke hefbomen. We zetten geen afzonderlijke analyses op voor kernversterking, open ruimte en mobiliteit, maar maken een geïntegreerde diagnose die vertrekt vanuit de identiteitsdragers van de gemeente. Daarvoor produceert het projectteam via een GIS-protocol ‘slimme’ kaarten, aangevuld met desktopanalyses en kwalitatief onderzoek in dialoog met de gemeente. In de voorgestelde aanpak is ‘het gesprek of de dialoog’ cruciaal. Dit is op zich niet spectaculair. Toch wordt in dit digitale tijdperk vaak vergeten dat een uur gesprek tot veel meer inzicht kan leiden dan een dag opzoekingswerk.

Daarnaast wordt een (sys)thematische diagnose gemaakt van sterktes en zwaktes met een focus op hoofdstructuren of hefboomprojecten in een transitie naar meer duurzaam ruimtegebruik. We combineren hiervoor kwantitatief en ontwerpend onderzoek met beleidsmatige doorlichting. Hieruit worden ambities geformuleerd, die hun doorvertaling krijgen in het benoemen van een aantal strategische projecten en een actieplan (transitieagenda). 

BMscan1.jpg

Overzichtsschema Bouwmeesterscan

Macro analyse van de open ruimte